MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, zona Dealul Bucium str. Plopii fara sot, T137, Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1), intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat în proprietate privata persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere:

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr. 66090 din 11.09.2007 întocmit de Serviciul de Arhitectură și Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism a Consiliului Local Municipal Iași;

- Certificatul de Urbanism nr.  din 04.12.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

- cererea nr. 66090 din 10.09.2007 prin care Bradeanu Daniela si Filip Lucian solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, zona Dealul Bucium, CV 137, A1/2/1(4977/2/1/2/1);

- Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 27.01.2006 ;

- avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene de apa-canal Iasi nr. 2049/10.08.2007, avizul SC E-ON Gaz  s.a.  nr. 1009/22.08.2007 , avizul SC SALUBRIS SA nr. 24402/14.08.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr. 4061 din 03.04.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi nr. 3479/05.2006 , avizul s.c. ROMTELECOM s.a. nr. 203/4/07/01/BC/IS/1342  din 14.08.2007, avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta IASI nr. 620033/3 din 28.05.2006, aviz PSI nr. 600065-2 din 21.04.2006, avizul EON Moldova Romania nr. FN din, aviz versanti nr. 6374/10.09.2007, Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 108/PUZ/ din 05.09.2007;

- prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata

          In conformitate cu art. 36 alin. 5 lit. c și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iasi, zona Dealul Bucium str.Plopii fara sot, T137, Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1) intocmit in vederea construirii unei locuințe pe teren aflat în proprietatea privată persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 660 mp conform cvc nr. 355/2005, conform planșei PL.U4.

          ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, zona Dealul Bucium str.Plopii fara sot, T137, Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1)

          ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

         ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituției Prefectului Județului Iași;

-       Primarului Municipiului Iași;

-       Consiliului Județean Iași;

-       Directiei de Dezvoltare Urbana;

-       Serviciul Arhitectură și Urbanism;

-       Serviciul Cadastru;

-       Bradeanu Daniela si Filip Lucian - Iași, str. Vasile Lupu nr. 114.

          Art.5- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de  Direcția de Dezvoltare Urbană - Serviciul Arhitectură și Urbanism.

             Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.30

din 31 ianuarie 2008